کلیه گواهی نامه ها  در صورت به اتمام رساندن موفق دوره آموزشی توسط مراجع ذیصلاح زیر صادر و ارائه میگردد:

    • صدور گواهی نامه دوره های آموزشی تخصصی ریلی توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران
    • صدور گواهی نامه دوره های آموزش مدیران توسط دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر
    • صدور گواهی نامه دوره های آموزشی اطفای حریق، ایمنی و بهداشت محیط کار توسط سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور viagra sin receta