کلیه گواهی نامه ها  در صورت به اتمام رساندن موفق دوره آموزشی توسط مراجع ذیصلاح زیر صادر و ارائه میگردد:

  • صدور گواهی نامه دوره های آموزشی تخصصی ریلی توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • صدور گواهی نامه دوره های آموزش مدیران توسط دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر
  • صدور گواهی نامه دوره های آموزشی اطفای حریق، ایمنی و بهداشت محیط کار توسط سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور impotenciastop.pt