دوره های آموزشی ویژه مدیران به شرح زیر برگزار میگردد:

اصول و فنون مذاکرات تجاری

ساختار سازمانی و تشکیلات

کسب و کار بین الملل

مدیریت استراتژیک

مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

مدیریت منابع انسانی

مدیریت مالی و بودجه

مدیریت تکنولوژی

مدیریت و مهندسی کیفیت

رهبری سرمایه های انسانی

استراتژیهای منابع انسانی

استراتژیهای بازاریابی و فروش

تصمیم گیری و حل مسئله

گلوبال مارکتینگ