تابستان ۱۳۹۸

  1. دوره عمومی ایمنی در محیط­های صنعتی  –  دوشنبه  ۹۸/۳/۲۰
  2. پیشگیری حریق در صنایع  –  چهارشنبه ۹۸/۳/۲۲
  3. ایمنی کار در ارتفاع  –  یکشنبه  ۹۸/۳/۲۶
  4. ایمنی بارگیری، حمل و نقل، تخلیه و چیدمان مواد شیمیایی در انبار  –  سه شنبه ۹۸/۳/۲۸
  5. روش­های قانونی و اثر بخش برگزاری مناقصات  –  یکشنبه ۹۸/۴/۲